Публічна оферта

Договір про надання послуг

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ Кривопустова Марія Віталіївна, яка зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку – Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Виконавець), з однієї сторони, та будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з другої сторони (далі разом іменуються як Сторони, а кожний окремо Сторона), уклали даний Договір публічної оферти про надання послуг (далі — Договір) на таких умовах:

 

‍1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

‍1.1. Основні поняття та визначення термінів, що вживаються в Договорі:

1.1.1. Публічна оферта (пропозиція) – пропозиція Виконавця (викладена на його інтернет-сторінці), адресована необмеженому колу осіб згідно з ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, визначених у ній.

1.1.2. Інтернет-сторінка або сайт – офіційна веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет, яка знаходиться за адресою: https://pa-hub.com.ua та є джерелом інформування Замовника (далі – сайт) та її похідні (інстаграм сторінка та інші).

1.1.3. Акцепт (прийняття пропозиції) – повне й безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти (пропозиції), викладених в цьому Договорі, шляхом заповнення відповідної заявки (форми реєстрації) на інтернет-сторінці Виконавця та/або оплати 100% вартості послуг (за винятком випадків надання Послуг на безкоштовній основі). Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти є чинним відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до договору, укладеному Сторонами у письмовій формі. Акцепт умов цього Договору є також акцептом Замовника всіх інших угод, правил, подальших змін умов договору та інших документів, опублікованих на Сайті, які є невід’ємною частиною цього Договору, та які визначають порядок надання послуг Виконавцем. Окремо жодні письмові примірники таких документів не підписуються. При поданні заявки (заповнення необхідної формі) та/або здійснення повної чи часткової оплати Замовник вважається таким, що ознайомлений та згоден з умовами цієї публічної оферти.

1.1.4. Договір – правочин у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання згідно з ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу України, який регулює взаємні відносини між Замовником та Виконавцем у процесі надання останнім послуг визначених цим Договором, за умови наявності у нього таких можливостей. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією Виконавця до будь-якого Замовника про надання послуг на умовах публічної оферти (пропозиції) з моменту її акцептування (прийняття пропозиції) Замовником.

1.1.5. Захід – під цим поняттям розуміється надання інформаційно-консультаційних послуг онлайн та/або офлайн під час таких форматів контактування із Замовником як: семінари, конференції, тренінги, практикуми, освітні школи, події, лекції, вебінари, онлайн-трансляції, майстер-класи, курси, марафони, програми та т.п. онлайн та офлайн. 

1.1.6. Послуги/Продукти – до послуг/продуктів, що передбачені даним Договором входять: 

  • інформаційно-консультаційні послуги, які надаються онлайн та/або офлайн під час Заходів, перелік (види, умови, вартість послуг) яких визначені на сайті Виконавця (https://pa-hub.com.ua та його похідних), який відкритий для публічного ознайомлення та вільного доступу Замовника, в тому числі надання доступу до ознайомлення із створеними Виконавцем аудіо, відео та текстової інформації та інших; 
  • контент Виконавця, тобто онлайн-заходи (семінари, конференції, тренінги, практикуми,, події, лекції, вебінари, онлайн-трансляції, майстер-класи, курси, марафони, програми, онлайн-курси тощо), аудіо-та відео-уроки, а також записи онлайн-заходів у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічних творів, зображень, статей, презентацій та будь-які інші матеріали, що пропонуються на Сайті Виконавця.

Послуги надаються Виконавцем на платній та/або безкоштовній основі. 

1.1.7. Додаткові послуги – інші послуги, які можуть надаватися Виконавцем на підставі окремих договорів.

1.1.8. Реєстрація на Сайті, де надаються Виконавцем Послуги/доступ до Продуктів (реєстрація) – добровільне волевиявлення Замовника, що полягає в ознайомленні із інформацією наведеною на сайті Виконавця (https://pa-hub.com.ua), переліком, вартістю послуг та умовами цього Договору, згодою із ними шляхом вчинення дій із заповнення відповідної заявки (форми), здійсненням оплати у розмірі та строки, що визначені на сайті (за винятком випадків, коли надання послуг/доступ до продуктів здійснюється на безкоштовній основі). Реєстрація передбачає попереднє обрання Замовником Послуги/доступу до Продуктів, згідно з переліком наведеним на сайті Виконавця та подальшої оплати. Факт подання заявки на сайті означає, що Замовник підтверджує прийняття ним публічної оферти (пропозиції) про приєднання до цього Договору, ознайомлений з його змістом, повністю погоджується з усіма його умовами, надає дозвіл на обробку, використання своїх персональних даних та свідомо без жодного примусу уклав цей Договір. Обов’язок ознайомитись із повними умовами надання послуг та умовами цього Договору покладається на Замовника.

1.1.9. Сервіс переказу коштів – сервіси банків (LiqPay тощо) та/або небанківських фінансових установ (Fondy, Portmone, iPay, WayforPay, Easy Pay тощо), що надають можливість Замовнику здійснити оплату послуг згідно цього Договору дистанційно, без відкриття рахунку.

 

‍2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

‍2.1. Для Замовника підтвердженням повного та безумовного акцептування є здійснення наступних дій: заповнення відповідної заявки (форми реєстрації) на інтернет-сторінці Виконавця  та/або здійснення оплати послуг. 

2.2. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем вихідних даних від Замовника, повної оплати вартості послуг зазначеної на сайті чи вчинення інших дій, що свідчать про згоду виконувати умови Договору. Оформлення Договору у вигляді окремого письмового документу не вимагається. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник надає згоду дотримуватись умов Договору та згоду отримувати Послуги/доступ до Продуктів на встановлених Виконавцем умовах з моменту надання вихідних даних та оплати послуг.

2.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору, зокрема, стосовно вартості послуг, порядку надання послуг.

2.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. Всі умови Договору є обов’язковими для Сторін.

2.6. Особа, яка не згодна з умовами Договору, не може бути його Стороною та повинна утриматися від отримання Послуг/Продуктів, передбачених даним Договором та сайтом Виконавця. Особа, яка здійснила акцепт Договору, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору та вважається Замовником відповідно до його положень.

2.7. Замовник може самостійно у будь-який момент ознайомитись із умовами Договору на сайті Виконавця та зобов’язаний відслідковувати інформацію із сайту, зокрема, з метою ознайомлення із важливою інформацією стосовно участі у Заході, яка може періодично вноситись Виконавцем.

2.8. Уся інформація, представлена на заходах, цьому сайті (https://pa-hub.com.ua), під час надання Послуг та/або доступу до Продуктів і інших інформаційних ресурсах щодо зазначених Послуг/Продуктів, не є медичною консультацією, носить виключно інформаційно-довідковий характер, не є підставою для самостійного встановлення діагнозу, самостійного призначення лікування і не може замінити консультацію лікаря.

 

‍3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

‍3.1. Виконавець, згідно з умовами цього Договору, а також інформації, зазначеної на сайті, зобов’язується надати Послуги  та/або доступ до Продуктів Виконавця, а Замовник зобов’язується прийняти, оплатити (за винятком випадків, коли надання Послуг/доступ до Продуктів здійснюється  на безкоштовній основі) та користуватися цими Послугами та/або Продуктами на умовах, які визначені у цьому Договорі та на Сайті Виконавця.

3.2. Загальні умови та порядок надання Послуг встановлюються законодавством України, цим Договором та інформацією розміщеною на сайті.

3.3. Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником, отриманих в результаті надання Послуг та/або доступу до Продуктів знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, отриманих в процесі надання Послуг та/або доступу до Продуктів, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Замовникові.

3.4. Надання Послуг та/або доступ до Продуктів за даним Договором не вимагає від Виконавця отримання ліцензії та здійснюється на підставі зареєстрованих видів діяльності (код КВЕД). За результатами отриманих послуг Замовник не отримує документу державного зразка.

 

‍4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

‍4.1. Для отримання та користування Послугами/Продуктами, передбаченими цим Договором, Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, інформацією на сайті та пройти процедуру реєстрації на Сайті.

4.2. При реєстрації на сайті Виконавця Замовник зобов’язаний:

4.2.1 обрати відповідний вид Послуг/Продукту;

4.2.2 заповнити анкетні дані:

— прізвище;

— ім’я;

— по батькові;

— адреса електронної пошти;

— контактний номер телефону;

— область або місто проживання;

— зручний канал зв’язку.

4.2.3 3дійснити повну оплату (з урахуванням комісії банку Замовника). Послуга проводиться за повною передоплатою. Без здійснення оплати надання Послуг/доступ до Продуктів не є можливою (за винятком випадків, коли надання послуг здійснюється на безкоштовній основі).

4.3. Виконавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при реєстрації.

4.4. Замовник несе персональну відповідальність за достовірність наданої ним інформації при реєстрації.

4.5. У разі, якщо зареєстрований Замовник з будь-яких причин не може взяти участь у Заході, отримати Послуги/Продукти – сплачені кошти поверненню не підлягають.

4.6. Виконавець має право призупинити або повністю припинити реєстрацію на Захід без попередження, в разі досягнення ліміту кількості Замовників, змінити час старту та ліміт кількості Замовників, що не вважається істотними змінами умов Договору та не тягне за собою штрафних санкцій.

4.7. Реєстрація Замовника на Захід автоматично анулюється, якщо при реєстрації ним були надані неточні та/або помилкові чи недостовірні дані. В разі анулювання реєстрації з причин, зазначених у даному пункті Договору, грошові кошти не підлягають поверненню.

4.8. Після реєстрації Замовник отримує на електронну пошту, вказану при реєстрації, підтвердження про успішну реєстрацію.

4.9. Замовник вважається зареєстрованим, якщо він належним чином виконав умови згідно з пунктом 4.2 Договору.

4.10. Виконавець не несе відповідальності за будь-які додаткові витрати, пов’язані з наданням Послуг/Продуктів, підготовкою Замовника до участі у Заході, включаючи витрати на проїзд та проживання (якщо ці послуги не зазначені в описі участі у Заході).

4.11. Зареєстровані Замовники не мають права передавати (продавати) своє право на отримання Послуг/Продуктів третім особам без попереднього погодження з Виконавцем.

4.12. Виконавець залишає за собою право відмовити у реєстрації Замовнику без пояснення причин такої відмови.

4.13. Послуги вважаються наданими Виконавцем Замовнику в повному обсязі, належної якості, у відповідності до вимог Замовника, якщо протягом 3-х календарних днів з дня надання Послуги та/або доступу до Продуктів Замовник письмово не заявив про інше.

4.14. Виконавець не несе відповідальності за затримки, перенесення або відміну Заходу у випадку «несприятливих погодних умов» чи «надзвичайних ситуацій». Визначення «несприятливих погодних умов» та «надзвичайних ситуацій» належить виключно до компетенції Виконавця. При цьому грошові кошти, отримані від Замовників не повертаються, а зараховуються у якості платежу на нову дату організації аналогічної Заходу, якщо Замовник попередньо не узгодив інші персональні умови.

 

‍5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник має право:

‍5.1.1. Отримати Послуги/Продукти на умовах та в порядку, передбаченими даним Договором.

5.1.2. Вимагати від Виконавця належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

5.1.3. Прийняти участь у Заході згідно з умовами Договору та обраному виду участі (пакету).

5.1.4. Користуватися додатковими послугами Виконавця, у разі їх наявності, відповідно до інформації, розміщеній на сайті.

5.1.5. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо надання послуг.

5.1.6. За власним бажанням отримати Послуги та/або доступ до Продуктів, на умовах визначених цим Договором та/або на додаткових умовах, запропонованих Виконавцем.

 

‍5.2. Замовник зобов’язаний:

‍5.2.1. Належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

5.2.2. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги/Продукти в порядку та на умовах визначеними цим Договором.

5.2.3. Перед початком реєстрації ознайомитись з переліком Послуг/Продуктів, що надаються Виконавцем, умовами їх надання, а в разі виникнення додаткових запитань – до реєстрації звернутись до Виконавця за додатковою інформацією.

5.2.4. Неухильно дотримуватись умов даного Договору, правил безпеки та інших вимог, що звичайно обговорюються при наданні таких послуг.

5.2.5. Користуватись Послугами/Продуктами особисто, не передавати (продавати) права, отримані за даним Договором третім особам.

5.2.6. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати додаткові послуги, у разі виявлення бажання скористатись ними.

5.2.7. Дбайливо та охайно ставитися до майна, що знаходиться на території проведення Заходу, під час користування послугами, визначеними даним Договором.

5.2.8. Нести матеріальну та моральну відповідальність за завдану шкоду та збитки Виконавцю, його представникам, персоналу чи іншим особам та їх майну.

5.2.9. Замовник надає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця.

‍5.3. Виконавець має право:

‍5.3.1. Вимагати від Замовника належного та повного виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

5.3.2. Отримати своєчасну та в повному обсязі оплату послуг.

5.3.3. Вимагати від Замовника відшкодування матеріальної та моральної шкоди в разі завдання збитків Виконавцю, його майну чи іншим особам.

5.3.4. Не допускати Замовника на територію проведення Заходу і припинити надання послуг, якщо зовнішній вигляд останнього дає підстави вважати, що Замовник знаходиться під впливом алкогольних, наркотичних, сильнодіючих лікарських засобів, здатних впливати на його поведінку та стан свідомості.

5.3.5. Не допускати Замовника на територію проведення Заходу і припинити надання послуг, якщо Замовник своїми діями порушує правила поведінки, загрожує життю та здоров’ю, честі та гідності, діловій репутації Виконавця чи третіх осіб.

5.3.6. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг та/або доступу до Продуктів може заподіяти шкоду Замовнику або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки. Сторони домовились, що невиконання Договору (його зупинення) за таких обставин буде вважатись виною Замовника без подальшого настання негативних наслідків та відповідальності для Виконавця.

5.3.7. В односторонньому порядку змінити умови цього Договору, а також вартість послуг розмістивши інформацію на сайті.

5.3.8. У разі необхідності під час проведення Заходу обмежувати використання Замовником обладнання Виконавця та доступ до окремих приміщень, якщо інше не погоджено Сторонами.

5.3.9. Без погодження із Замовником самостійно встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми тощо.

5.3.10. З метою безпечного і ефективного надання Послуг та/або доступу до Продуктів, вимагати від Замовника надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання послуг за цим Договором (у тому числі фінансових, медичних тощо).

5.3.11. Залучати для здійснення своїх обов’язків третіх осіб, які мають необхідну кваліфікацію та навички, необхідні для надання конкретних видів послуг, визначених даним Договором, та з якими у Виконавця укладені відповідні Договори.

‍5.4. Виконавець зобов’язаний:

‍5.4.1. Надавати Замовнику послуги згідно з умовами цього Договору.

5.4.2. Після реєстрації та здійснення оплати Замовником, надіслати йому на електронну пошту, вказану при реєстрації, необхідну інформацію для належного отримання послуг відповідно до умов цього Договору.

5.4.3. Доводити до відома Замовника про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни дати та часу проведення Заходу тощо шляхом розміщення відповідної інформації на сайті.

5.4.4. В разі виявлення з боку Замовника чи третіх осіб порушень правил поведінки під час Заходу, умов цього Договору, вживати всіх можливих заходів щодо припинення цих порушення.

5.4.5. Забезпечити участь Замовника у Заході на умовах цього Договору.

5.4.6. Виконавець надає Замовнику повну і достовірну інформацію про умови реєстрації, включаючи інформацію про супутні товари, що можуть бути придбані під час отримання Послуг та/або доступу до Продуктів та, за наявності змоги, розміщує інформацію на сайті.

5.5. Замовнику забороняється:

5.5.1. здійснювати фото, відео-, аудіозаписи Заходу без дозволу Виконавця;

5.5.2. поширювати фото, відео-, аудіозаписи Заходу будь-якими можливими способами;

5.5.3. поширювати фото, відео-, аудіозаписи контенту Виконавця (записів онлайн Заходів, у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічних творів, зображень, статей, презентацій та будь-які інші матеріали, що отримані Замовником в результаті наданих Послуг та/або доступу до Продуктів Виконавця);

5.5.4. використовувати отриману від Виконавця інформацію в комерційних цілях, наприклад, для самостійного проведення Заходів для третіх осіб за матеріалами, отриманими від Виконавця;

5.5.5. допускати поширення недостовірної, неправдивої інформації, інформації, яка ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця.

 

‍6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

‍6.1. Вартість послуг за цим Договором встановлюється відповідно до обраного Замовником виду послуг (пакету), що вказана на сайті.

6.2. Оплата Послуг здійснюється в національній валюті України у вигляді внесення Замовником передоплати в розмірі 100% за допомогою сервісу переказу коштів вказаному на Сайті та використовується Виконавцем для приймання оплат (за винятком випадків, коли Послуги та/або доступ до Продуктів надаються на безкоштовній основі).

6.3. Для оплати Замовнику необхідно буде ввести банківські реквізити та інші реквізити з використанням віджету та інших технічних засобів відповідного сервісу переказів коштів. У разі здійснення оплати за послуги Виконавця з використанням сервісу переказу коштів, Виконавець не гарантує точність проведення безготівкової оплати. В такому випадку, гарантом проведення безготівкової оплати виступає відповідний сервіс переказу коштів.

6.4. Кошти, сплачені Замовником відповідно до даного Договору, поверненню не підлягають.

6.5. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг/Продуктів.

6.6. Не допускається зміна Виконавцем вартості Послуг/Продуктів, що вже сплачені Замовником у повному обсязі.

6.7. Зобов’язання Замовника з оплати Послуг/Продуктів вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6.8. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

 

‍7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

‍7.1. Даний договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником відповідної пропозиції (акцепту) та діє до повного та належного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, якщо інше не зазначено на сайті Виконавця.

7.2. В разі порушення умов Договору зі сторони Замовника, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Замовнику, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

7.3. Виконавцем можуть бути внесені зміни та доповнення до Договору шляхом розміщення відповідної інформації на сайті. Замовник зобов’язаний слідкувати за змінами, розміщеними на сайті та відвідувати його.

 

‍8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

‍8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх необхідних заходів для належного виконання свого зобов’язання за цим Договором.

8.3. Виконавець не несе відповідальність за невідповідність наданих Послуг та/або доступу до Продуктів сподіванням Замовника та/або відповідно до незадоволення від наданих послуг, оскільки сподівання та задоволення кожної конкретної особи носить особистий та суб’єктивний характер і не може відповідати нормам чинного законодавства України.

8.4. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

8.5. Замовник несе самостійну і особисту відповідальність за своє життя і здоров’я.

8.6. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, нанесену життю та здоров’ю Замовника, за шкоду завдану майну Замовника діями третіх осіб або діями самого Замовника.

8.7. У разі нанесення матеріального збитку майну Виконавця, псування або втрати майна з вини Замовника, останній зобов’язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку.

8.8. Замовник повинен дбати про збереження своїх особистих речей. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Замовника.

8.9. Усі спірні ситуації, суперечки й розбіжності, що виникли з приводу укладення чи виконання умов даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів. Якщо Сторони під час переговорів не досягли згоди, всі спірні відносини вирішуються у судовому порядку встановленому законодавством України.

8.10. Виконавець не несе відповідальності за зміни програми Заходів, розкладу графіку Заходів та інших умов Заходів.

8.11. Отримання послуг на безкоштовній основі не звільняє Замовника від дотримання правил та умов цього Договору.

 

‍9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

‍9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього договору і унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та Інтернет з’єднання з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, пожежа, антитерористичні операції. Інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші обставини, які не можуть бути заздалегідь передбачені Виконавцем, в тому числі вихід з ладу серверного обладнання (з вини організації, що надає послуги хостингу або інших осіб), збоїв в телекомунікаційних або енергетичних мережах, неправомірні дії третіх осіб, наслідки дії шкідливих програм і т.п

9.2. Про початок, можливу тривалість і припинення дії форс-мажорних обставин, Сторони повідомляють одна одну негайно, але не пізніше 3-го дня після їх настання (припинення), та надають документи підтверджуючі форс-мажор. Повідомлення про настання й закінчення форс-мажорних обставин повинні бути надіслані листом, повідомленням в соціальні мережі, електронною поштою або кур’єром з підтвердженням одержання відповідною Стороною такого повідомлення.

9.3. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п. 9.1 Договору, термін виконання зобов’язань за цим договором переноситься на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

9.4. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, Сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних домовленостей.

 

  1. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Замовник підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Замовника: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання та поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Акцептуванням цього Договору Замовник, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю свою безвідкличну згоду на обробку персональних даних Замовника (прізвище, ім’я, по батькові, ім’я при реєстрації на сайті, електронну та поштову адреси, номери контактних телефонів, ідентифікатори інших засобів зв’язку з Замовником, відомості про відвідування сайту, сторінок Виконавця та інша інформація, отримана/надана під час надання Послуг та/або доступу до Продуктів), а також надає згоду на передачу таких даних третім особам з метою виконання цього Договору, а саме: забезпечення реалізації адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, серед них: з метою інформування Замовника про Послуги та інформування про рекламні пропозиції Виконавця. Володільцем бази персональних даних є Виконавець. Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років з моменту його розірвання.

10.3. Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право на відправлення рекламних повідомлень, просування послуг, інформаційних матеріалів, іншої інформації будь-якими доступними засобами зв’язку.

10.4. Сайт може містити посилання на інші сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей та допомагають нам найбільш повно розкрити інформацію або ілюструють розміщений матеріал. Той факт, що ми даємо посилання на зовнішній ресурс, не означає, що ми повністю схвалюємо викладені там позиції або ідеї, а також не гарантуємо достовірності розміщеної там інформації. Ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності або зміст цих сайтів.

 

  1. ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

11.1. Сторони прийшли до беззастережної згоди, що будь-які права інтелектуальної власності, в тому числі виключні майнові права інтелектуальної власності (виключне право на використання, виключне право дозволяти використання, право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання тощо) на будь-які матеріали (текстові, аудіо, відео, графічні та будь-які інші матеріали), доступ до яких Замовник отримав в зв’язку з одержанням ним Послуг/Продуктів за цим Договором, в повному обсязі належать Виконавцю та/або іншим правовласникам протягом всього терміну дії прав інтелектуальної власності.

11.2. Замовник не має права без письмової згоди Виконавця передавати доступ до отриманих записів он-лайн відео-курсів, текстових, графічних зображень, та інших матеріалів та інформаційних продуктів третім особам, опубліковувати, публічно відтворювати будь-яким способом та у будь-якій формі, повторювати, копіювати, а також використовувати в комерційних цілях. Забороняється передавати контент Заходів третім особам для їх спільного використання без спеціального на те дозволу Виконавця.

11.3. Замовник розуміє і усвідомлює, що під час проведення Заходів може проводитися фото-, теле-, чи відеозйомка та/або аудіозапис тощо. Уклавши Договір Замовник дає дозвіл Виконавцю здійснювати таку фіксацію і використовувати її результати в будь-якій формі і будь-якими способами без узгодження з Замовником, в тому числі у всіх проектах та/або заходах, які організовуються та/або проводяться Виконавцем, як рекламний матеріал, передавати третім особам тощо без спеціального дозволу Замовника.

 

‍12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

‍12.1. Замовник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

12.2. У випадку, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

12.3. Даний Договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.4. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, в зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.5. Сторони домовились, що усі повідомлення, направлені Сторонами одна одній на електронну адресу, мають юридичну силу та приймаються Сторонами беззаперечно.

12.6. Додаткові послуги можуть надаватися Виконавцем Замовнику на підставі окремих договорів.

12.7. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

12.8. Замовник підтверджує, що він ознайомлений в повному обсязі зі своїми правами та обов’язками, передбаченими даним Договором, послугами, що будуть надані за цим Договором, а також з правами і обов’язками визначеними Законом України «Про захист прав споживачів».

12.9. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно з чинним законодавством України.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Кривопустова Марія Віталіївна

Адреса електронної пошти: info@pa-hub.com.ua